POLITYKA PRYWATNOŚCI

STRONY INTERNETOWEJ WWW.FACEWISE.PL

 1. Dla Właściciela niniejszej strony internetowej, ochrona danych osobowych Użytkowników jest sprawą najwyższej wagi. Dokłada on ogrom starań, aby Użytkownicy czuli się bezpiecznie, powierzając swoje dane osobowe w trakcie korzystania ze strony internetowej.

 1. Użytkownik to osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usług elektronicznych dostępnych w ramach strony internetowej.

 1. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania danych osobowych Użytkownika, przysługujące mu prawa, jak też obowiązki administratora tych danych, a także informuje o używaniu plików cookies.

 1. Administrator stosuje najnowocześniejsze środki techniczne i rozwiązania organizacyjne, zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych oraz zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych.

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorca Pani Marta Załęska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Facewise Clinic Marta Załęska, z siedzibą przy ul. Zwycięstwa 46/U2 w Koszalinie, NIP: 6692438602 (zwany dalej: „Właściciel”).

 1. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu:

kontaktów marketingowych, wysyłki aktualnych ofert cenowych

 1. Oznacza ro, że dane te są potrzebne w szczególności do:

  1. Zawarcia umowy;

  2. Dokonania rozliczeń;

  3. Dostarczenia zamówionego przez Użytkownika towaru lub wykonanie usług;

 1. Użytkownik może również wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach, co spowoduje, że administrator będzie również przetwarzać dane osobowe w celu przesyłania Użytkownikowi informacji handlowych dotyczących m.in. nowych produktów lub usług, promocji czy wyprzedaży.

 1. Dane osobowe są również przetwarzane w ramach wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na administratorze danych oraz realizacji zadań w interesie publicznym m.in. do wykonywania zadań związanych z bezpieczeństwem i obronnością lub przechowywaniem dokumentacji podatkowej.

 1. Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego produktów, zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń lub ochrony przed roszczeniami Użytkownika lub osoby trzeciej, jak również marketingu usług i produktów podmiotów trzecich lub marketingu własnego, niebędącego marketingiem bezpośrednim.

 1. RODZAJ DANYCH

 1. Administrator przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne do:

  1. Dokonywania zakupów za pomocą strony internetowej:

 • Imię i nazwisko;
 • Płeć
 • Adres dostawy;
 • Numer telefonu;
 • Adres e-mail;

          b.Dane podawane przez Użytkownika opcjonalnie:

 • Data urodzenia;
 • Numer PESEL (w przypadku żądania wystawienia faktury);
 • Numer NIP (w przypadku żądania wystawienia faktury dla przedsiębiorcy).
 1. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), OJ L 119, 4.5.2016, p. 1-88, dalej zwane: „rozporządzenie RODO”.

 1. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody Użytkownika w chwili potwierdzenia dokonanej na stronie internetowej transakcji.

 1. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dokrowolne, jednakże brak jej udzielenia uniemożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem strony internetowej.

 1. PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE UŻYTKOWNIKOWI

 1. Użytkownik może w każdej chwili zażądać od administratora informacji o zakresie przetwarzania danych osobowych.

 1. Użytkownik może w każdej chwili zażądać poprawienia bądź sprostowania swoich danych osobowych.

 1. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie jego danych osbowych, bez podawania przyczyny. Żądanie nieprzetwarzania danych może dotyczyć wskazanego przez Użytkownika konkretnego celu przetwarzania, np. wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych bądź dotyczyć wszystkich celów przetwarzania danych. Wycofanie zgody co do wszystkich celów przetwarzania spowoduje, że wszystkie dane Użytkownika przetwarzane przez Administratora zostaną usunięte. Wycofanie zgody nie wpłynie na już dokonane czynności.

 1. POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH INNYM PODMIOTOM

 1. Administrator może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z administratorem, w zakresie niezbędnym do realizacji celów.

 1. Poza celami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności, dane osobowe Użytkowników, nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim ani przezywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych tych osób trzecich.

 1. Dane osobowe Użytkowników strony internetowej nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

 1. Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia RODO.